Venture capital a inne formy finansowania inwestycji.

Opublikowano: 29.07.2001 r.

Autor: Bogusław Cesarz / Franz Cissarz

Podstawowym podziałem dotyczącym form finansowania przedsięwzięć jest podział ze względu na charakter kapitału. Wyróżniamy kapitał obcy i własny.

Kapitał obcy (dłużny) to przede wszystkim wszelkiego rodzaju kredyty i pożyczki, a także takie instrumenty finansowe, jak faktoring czy fortfaiting. Wadą tego rodzaju finansowania jest, pomijając brak zdolności kredytowej większości firm będących na etapie budowania biznesu lub planowania gwałtownego rozwoju, duże obciążenie dla przepływów gotówkowych i tym samym zagrożenie ich funkcjonowania.

Kapitał własny to kapitał o charakterze stałym, który zainwestowany przez udziałowców w przedsiębiorstwo stanowi jego kapitał podstawowy. Korzystanie z tego kapitału nie wymaga od firmy ponoszenia dodatkowych kosztów, dlatego każdorazowe powiększenie go ma odwrotny skutek dla przepływów pieniężnych niż kapitał dłużny. Kapitału własny możemy podzielić ze względu na źródło jego pochodzenia i spełniane funkcje.

Przedstawione w tabeli 1 cechy wskazują, że różnica pomiędzy funduszami typu venture capital a funduszami private equity w istocie dotyczy dopuszczalnego poziomu ryzyka w procesie inwestycyjnym. Wszelkie inne różnice są pochodną właśnie tego podstawowego kryterium. W oczywisty sposób rzutuje to na oczekiwaną, minimalną stopę zwrotu z inwestycji. O ile fundusze private equity gotowe są zadowolić się stosunkowo niewielką stopą zwrotu, gdyż ich ryzyko jest znacznie ograniczone, to fundusze venture capital oczekują ponadstandardowego zysku, który traktują jako premię za ryzyko i w części przeznaczają na pokrycie nieuniknionych, chybionych inwestycji.

W wielu wypadkach granica pomiędzy funduszem venture capital a private equity się zaciera. Wynika to z faktu, że każdy z funduszy buduje swoja własną strategię inwestycyjną. Kryteria dotyczące akceptowalnego ryzyka są inne w każdym funduszu i brak jest wyraźnej granicy, która pozwalałaby rozgraniczyć dokładnie fundusze venture capital i private equity.

Obecnie na rynku funkcjonuje szereg funduszy, które mimo iż określają siebie jako fundusze venture capital, w istocie bardziej są funduszami typu private equity i z założenia inwestują w firmy o ustabilizowanej pozycji na rynku.

Innym, alternatywnym źródłem zaopatrzenia w kapitał są spółki typu holdingowego, które grupują firmy, których cele strategiczne najczęściej podporządkowane są celom całego holdingu i nie dają spółce zależnej możliwości samodzielnego rozwoju.

Kolejnym zinstytucjonalizowanym sposobem finansowania przedsięwzięć jest inwestowanie za pośrednictwem otwartych funduszy inwestycyjnych. Przy czym fundusze te tylko niewielką część środków mogą przeznaczyć na finansowanie firm nie notowanych na giełdzie. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy są najczęściej duże ograniczenia prawne dotyczące miejsca bądź przedmiotu inwestycji. Ze względu na konieczność ochrony osób wykupujących jednostki uczestnictwa, w większości nie będących profesjonalistami w dziedzinie inwestowania, wprowadzono szereg ograniczeń dotyczących maksymalnego, procentowego udziału środków funduszu w przedsięwzięciach uznanych przez ustawodawcę za ryzykowne. A do takich należą, w ogromnej większości, przedsięwzięcia finansowane w konsekwencji przez venture capital.

Jeszcze innym sposobem sfinansowania projektu inwestycyjnego jest publiczna emisja akcji. Wiąże się to jednak z dużymi kosztami, wymaganiami formalnymi, koniecznością upubliczniania wielu informacji o spółce, które dla firmy działającej w oparciu o nowatorskie i unikalne rozwiązania technologiczne bądź organizacyjne, czy też planującej gwałtowne przyśpieszenie rozwoju, są nie do przyjęcia.

Ostatnim, omawianym tutaj sposobem na sfinansowanie przedsięwzięcia jest finansowanie za pomocą business angels/angel financing. Jest ono najbardziej zbliżone do finansowania za pomocą funduszów venture capital i jako takie jest tu traktowane. Różnice sprowadzają się do pochodzenia środków, które są przeznaczone do zainwestowania (prywatni inwestorzy inwestują środki własne, venture capital najczęściej powierzone), wartości środków zaangażowanych w jeden projekt (z oczywistych względów jednorazowa inwestycja typu business angels jest mniejsza niż zinstytucjonalizowanych venture capital) oraz szczegółowych kryteriów inwestycyjnych.

Pominięto tutaj jeszcze jeden sposób pozyskania środków na sfinansowanie inwestycji, bardzo często zresztą stosowany, polegający na akwizycji potrzebnego kapitału wśród rodziny i znajomych, na potrzeby tej pracy potraktowanego jako kapitał własny.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Powiązane posty

Rynek funduszy venture capital w Polsce (2001r.)Wstęp do cyklu artykułów poświęconych rynkowi venture capital w Polsce.
Prawne aspekty inwestowania funduszy venture capitalWażnym częścią procesu inwestowania venture capital jest jego aspekt prawny. Od właściwego przygotowania tego etapu procesu inwestycyjnego zależy (...)
Duch Hilarego Minca poluje na przedsiębiorców. Wzrost ryzyka prowadzenia działalności w Polsce.Ostatnie pomysły ministra Ziobro podnoszą ryzyko prowadzenia biznesu w Polsce do poziomu od lat nieznanego. Duch Hilarego Minca unosi się w powietrzu.