Czynniki wpływające na rozwój przemysłu venture capital

Opublikowano: 04.08.2001 r.

Autor: Bogusław Cesarz / Franz Cissarz

Wpływ na rozwój rynku venture capital, poza ogólnym poziomem przedsiębiorczości, skłonności do ponoszenia skalkulowanego ryzyka i inowacyjności samego społeczeństwa, czy - wężej - jego przedsiębiorczej części, niebagatelny wpływ mają czynniki polityczne - przepisy prawa dotyczące funkcjonowania spółek, rynku kapitałowego czy przepisy fiskalne.

Rozwój rynku venture capital  zależy oczywiście od warunków, jakie istnieją w miejscu prowadzenia inwestycji. Do najważniejszych czynników mających wpływ na stopień rozwoju branży należą:

1.      czynniki środowiskowe, które możemy podzielić na :
a)      społeczno polityczne:
·        klimat polityczny i społeczny przychylny prywatnej przedsiębiorczości,
·        tworzenie (lub istnienie) „kultu” pracy,
·        poszanowanie sukcesu jednostki,
·        zainteresowanie sukcesami osiąganymi przez venture capital w innych krajach (USA),
·        chęć naśladownictwa i „importowania” tych sukcesów;
b)      ekonomiczne:
·        stabilne warunki działalności gospodarczej ( niska inflacja, wzrost gospodarczy),
·        rynek „byka” na giełdzie,
·        duży, zunifikowany rynek,
·        wydatki na badania i rozwój jako warunek sine qua non rozwoju przedsięwzięć o charakterze technologicznym;
2.      czynniki kształtujące stronę popytową:
·        zmiany w strukturze gospodarki, wzrost liczby przedsiębiorstw małych i średnich,
·        proces dekoncentracji ( zapotrzebowanie na transakcje typu MBO ),
·        prywatyzacja sektora publicznego;
3.      czynniki kształtujące stronę podażową:
a)      rozwój infrastruktury rynku venture capital:
·        rozbudowa rynku wyjść (rozwój rynków kapitałowych i powstanie obrotu giełdowego),
·        zmiany w prawie o spółkach umożliwiające nabywanie przez przedsiębiorstwa własnych akcji,
·        konglomeratyzacja (proces dywersyfikacji działalności dużych korporacji poprzez nabywanie udziałów w innych podmiotach otworzył funduszom venture capital dodatkową drogę wycofania zainwestowanego kapitału);
b)        działania mobilizujące kapitały prywatne (bodźce fiskalne):
·        oddziaływania regulacyjne rządu, zwłaszcza w sferze preferencji podatkowych dla finansujących przedsięwzięcia gospodarcze (najbardziej znanym przykładem takich działań jest brytyjski Business Expansion Scheme – BES);
·        liberalizacja zasad inwestowania przez inwestorów instytucjonalnych,
·         zmniejszanie podatku od zysków kapitałowych;
c)      podaż funduszy publicznych:
·         bezpośrednie zaangażowanie czynnika publicznego (enterprise boards, regionalne agencje rozwoju, fundusze venture capital będące własnością państwa),
·         pośrednie (kapitałowe) zaangażowanie czynnika publicznego (Small Business Investment Companies, refundacja strat).

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Powiązane posty

Corporate Kit i pieczęć. Czy to mi jest potrzebne?Często kupujemy rzeczy, które do niczego nam nie są potrzebne. Czy kosztowny entourage w postaci pakietu korporacyjnego jest nam potrzebny?
Geneza i historia zjawiska venture capitalHistoria instytucji typu venture capital liczy zaledwie pół wieku. Jednakże geneza tego zjawiska sięga daleko w przeszłość. Historia rozwoju (...)
Venture capital a inne formy finansowania inwestycji.Podstawowym podziałem dotyczącym form finansowania przedsięwzięć jest podział ze względu na charakter kapitału. Wyróżniamy kapitał obcy i własny.